Opus

Divoký kosatec

Ve sbírce Divoký kosatec (1992), za niž obdržela Pulitzerovu cenu, dovádí americká básnířka Louise Glücková (nar. 1943) k jisté dokonalosti svůj tón i básnickou techniku, kterou si postupně osvojovala a rozvíjela v předchozích knížkách. V této své šesté knize básní Glücková promlouvá způsobem, jenž se vyznačuje notnou dávkou minimalismu, přímočarosti, ba až strohosti vyjádření. Louise Glücková žije v Cambridge, Massachusetts a vyučuje poezii a tvůrčí psaní na amerických univerzitách. (dvacet let působila na Williams College, Massachusetts; v současnosti učí na Univerzitě v Yale). Přeložila Veronika Revická.
Doporučená cena: 198.00Kč
Naše cena: 178.00Kč
178.00Kč

Oblá prkna

Zatím poslední básnická sbírka francouzského básníka a esejisty, jednoho z nejvýraznějších představitelů současné francouzské kultury, je obecně pokládána za jeden z vrcholů Bonnefoyova (nar. 1923) básnického díla. Pro tuto sbírku je příznačný úsporný výraz a soustředění na to podstatné: tělo, krajinu, přírodní skutečnosti, pomíjivost života. Objevují se tu však i nová témata, především téma dětství a s ním spjatá evokace figur otce a matky. Sbírka veršů podivuhodně oproštěných a projasněných, poezie, jež si uchovala vnímavost, citlivost a samozřejmost dětského pohledu. Přeložil Jiří Pelán.
Doporučená cena: 218.00Kč
Naše cena: 196.00Kč
196.00Kč

Sonety

Folgore da San Gigmignano (asi 1270–1332) současník Dantův, zanechal nerozsáhlé dílo: 32 sonetů, k nimž bývají přiřazovány tři sonety sporné atribuce. Součástí tohoto zjevně fragmentárního celku jsou dva sonetové „věnce“, které patří k tomu nejlíbeznějšímu, čím nás obdarovala bohatá toskánská kultura z počátku 14. století. Folgorova osobnost je zdokumentována jen skrovně: dochovalo se o něm několik zmínek v listinách sienského a sangimignanského archívu. Z jednoho takového dokumentu, vypořádávajícího dědictví po jeho synu Stefanovi, se dozvídáme, že se vlastně jmenoval Giacomo a že Folgore (jméno, jež sám užívá ve svých sonetech a jež znamená „lesk“ a „záři“) je přezdívka. Nepochybně si ji vysloužil svým básnickým nadáním. Z jiného záznamu vyplývá, že v roce 1295 sloužil jako prostý voják ve vojsku sienské komuny. Kdy zemřel, nelze říci: někdy mezi roky 1317 a 1332. Přeložil Jiří Pelán.
Doporučená cena: 168.00Kč
Naše cena: 151.00Kč
151.00Kč

Adagia

Rukopisné sentence o básnickém umění, malířství, imaginaci a estetice Wallace Stevense (1879–1955), jednoho z nejdůležitějších představitelů moderní americké poezie, patří dnes ke kánonu angloamerického myšlení o literatuře. Stevensovy literárně-filozofické reflexe z let 1930–55, mnohde nejednoznačné a provokující, vyšly poprvé v autorových sebraných spisech v roce 1997 a setkaly se s velkým ohlasem (byly např. zařazeny do antologie básnické esejistiky Strong Words, Bloodaxe Books, 2000). Přeložil Štěpán Nosek.
Doporučená cena: 68.00Kč
Naše cena: 61.00Kč
61.00Kč

Věci tohoto světa

Výbor z díla amerického básníka Richarda Wilbura (nar. 1921) sestává ze dvou autorových esejů a přibližně padesáti básní. Charakteristickým rysem jeho poezie je eliotovská „neosobnost“ a „výtečná technika“. Wilburovo dílo postrádá lacinou kontroverznost, o to víc však staví na tradičních hodnotách. Lze v něm vypozorovat jistou spřízněnost s poezií R. Frosta, ale i s díly M. Moorové, W. Stevense či E. Bishopové; mnohem zásadnější vliv než jeho američtí současníci mají však na Wilbura autoři evropští z nichž mnohé znamenitě překládá (z francouzštiny např. Villona, Moliéra, Baudelaira, Valéryho, Apollinaira, z ruštiny např. Brodského a Achmatovovou). Wilburovo dílo se tak jeví jako zajímavý most mezi evropskou a americkou tradicí. Přeložil Petr Onufer.
Doporučená cena: 198.00Kč
Naše cena: 178.00Kč
178.00Kč

Pomocník

Román „Der Gehülfe“ vyšel poprvé v nakladatelství Bruno Cassirera v Berlíně roku 1908, tento překlad pochází z vydání z roku 1985 v německém nakladatelství Suhrkamp. Román Pomocník vznikl na základě skutečné události. Robert Walser (1878–1956) prožil od července do prosince 1903 jako asistent u poněkud dobrodružného vynálezce Toblera ve vile u Curyšského jezera několik měsíců neklidného života v typické švýcarské měšťanské rodině na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Protagonista románu, pomocník Joseph Marti, prožívá její vzestup, plané naděje a pád, ale uprostřed postupného zániku, starostí a prolhanosti nachází i světlé okamžiky plné radosti, barev a tónů, dotvářejících neopakovatelné kouzlo Walserových postav. Přes zjevnou faleš a nepravost Toblerova světa v něm Marti dokáže nalézt i drobné doteky skutečného života a nepředstíraně se z nich těšit. Přeložil Radovan Charvát.
Doporučená cena: 238.00Kč
Naše cena: 214.00Kč
214.00Kč
Syndikovat obsah