Lettres à Bohumila – Dopisy Bohumile

La poignée de lettres que Bohuslav Reynek adressa durant l’année 1921 à Bohumila Pojerová, sœur de l’éditeur Jan V. Pojer, était demeurée dans l’intimité familiale jusqu’à aujourd’hui. En 1921, Bohuslav avait vingt-neuf ans, Bohumila dix-neuf. Au-delà de l’évocation de rencontres, lectures et menus événements traduisant l’amitié naissante des deux jeunes gens, que leurs familles respectives destinaient l’un à l’autre, c’est un éclairage sur la personnalité du futur grand artiste qu’offrent ces brèves missives. Sincérité, lucidité, honnêteté, acuité du jugement, ces fortes qualités qui, sans faillir, malgré les vicissitudes de son temps, forgeront Reynek en son destin d’homme et sa mission d’artiste, se devinent déjà dans ses phrases concises à la graphie fine et acérée. Quelques années plus tard, le jeune poète prendra son essor et c’est à Grenoble qu’il choisira son épouse, Suzanne Renaud, poète dont l’œuvre traduite par son mari sera d’abord révélée en Tchécoslovaquie, puis restera inconnue en France jusqu’à l’édition critique de son œuvre poétique complet aux éditions Romarin (I. 1995, II. 1999). « En livrant au grand public ces quelques lettres jusqu’ici ignorées, j’ai voulu rappeler les temps jadis, les neiges d’antan peut-être… et faire connaître Bohuslav Reynek – l’homme dans toute sa droiture, son honnêteté… devant la vie, devant son prochain, devant Dieu. Je le fais afin que son portrait dessiné sur le fond d’une amitié pleine de retenue ne puisse connaître de l’oubli l’irréparable outrage. » (Dagmar Halasová, postface)

Hrstka dopisů, které Bohuslav Reynek adresoval během roku 1921 Bohumile Pojerové, dceři nakladatele Jana V. Pojera, zůstávala do dnešních dnů skryta v kruhu rodinném. V roce 1921 bylo Reynkovi dvacet devět let, Bohumile devatenáct. Vedle zmínek o setkáních, četbě a četných událostech, které dokládají rodící se přátelství dvou mladých lidí, jež by jejich rodiče jistě rádi viděli pospolu, jsou tyto stručné listy pohledem na osobnost budoucího velkého umělce. Upřímnost, jasnozřivost, čestnost, pronikavé úsudky, to vše jsou vlastnosti, které napříště, navzdory nepřízním doby, budou utvářet Reynkův lidský úděl a jeho poslání umělce, a lze je vysledovat již ve stručných větách psaných jemným a ostrým písmem. O několik let později vezme mladý básník osud do svých rukou a v Grenoblu si vybere za ženu Suzanne Renaudovou, básnířku, jejíž dílo bude nejprve objeveno v překladech jejího muže v Československu. Ve Francii zůstane až do kritického vydání kompletního básnického díla v nakladatelství Romarin neznámé (I. 1995, II. 1999). „Z listů, které jsme zde uveřejnili, vystupuje básník Reynek jako člověk, jako muž čestný, přímý, vědomý si své odpovědnosti před životem, před lidmi, před Bohem. A proto chceme, aby tato neznámá korespondence vyšla. Je svědectvím zašlých dob, neosmělenného přátelství… Přála bych si, aby se nad tím čtenář pozastavil a zauvažoval o tom, zda přátelství a neosmělenost už dávno ne „odnesl divoký času vztek.“ (Dagmar Halasová, doslov).

nakl.Romarin

Doporučená cena: 249.00Kč
Naše cena: 249.00Kč
249.00Kč

Podzimní motýli – Papillons d’automne.

Le recueil Podzimní motýli, publié en 1946 par l’éditeur tchèque Zdeněk Řezníček, n’avait fait l’objet d’aucune traduction en français jusqu’à aujourd’hui. Recréer le monde des sonorités, du rythme et des images de ces vers rimés, enclos dans la langue maternelle de Reynek, est le pari que relève Benoît Meunier : “En suivant ces Papillons d’automne, ce n’est pas seulement à la métamorphose d’un paysage automnal qu’assiste le lecteur. Les signes sont révélateurs : omniprésence des sceaux, de la pourpre, du sacrifice et de l’agneau, du sang et de la mort… Peu à peu, les papillons de septembre, le vent et le brouillard d’octobre, les souvenirs, le soleil agonisant font place aux premiers frimas de novembre, aux cimetières, aux défunts, aux litanies des saints : tout le recueil converge vers le vacarme assourdissant de l’Apocalypse du Jugement dernier pour s’achever ensuite, dans le calme et le silence, sur une Trace unique et légère laissée par un oiseau sur la neige : l’oiseau s’est envolé, promesse d’un Retour.” (Benoît Meunier, postface).

Sbírka Podzimní motýli vyšla v roce 1946 u českého nakladatele Zdeňka Řezníčka a do francouzštiny je přeložena poprvé. Vytvořit nový svět zvuků, rytmů a obrazů v rýmovaných verších, do kterých je ve své rodném jazyce uzavřel Buhuslav Reynek, to je výzva, které se ujal Benoît Meunier: „Když čtenář sleduje tyto Podizmní motýli, není svědkem pouze proměny podzimní krajiny. Jsou tady jasné znaky: všudypřítomnost pečetí, nachové barvy, oběti a beránka, krve a smrti… Záříjoví motýli, říjnový vítr a mlha, vzpomínky a slábnoucí slunce postupně ustupují a místo nich přichází první listopadové jíní, hřbitovy, zesnulí, litanie ke svatým: celá sbírka směřuje k ohlušujímu lomozu Apokalypsy z Posledního soudu, a nakonec vrcholí v klidu a tichu, v podobě jediné a lehounké Stopy, kterou zanechal ve sněhu pták: ten odletěl, snad s příslibem Návratu.“ (Benoît Meunier, doslov).

nakl.Romarin

Naše cena: 0.00Kč
0.00Kč

Lettres à Annette / Dopisy Annette

Au début des années soixante, après une période de dénuement et d’isolement dans leur domaine de Petrkov, devenu un kolkhoz, Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek virent de nombreux visiteurs venir découvrir l’art du graveur. De fidèles amis, connus en Dauphiné entre les deux guerres, vinrent aussi de France. En 1963 “Annette”, une jeune fille grenobloise, séjourna à Petrkov durant le mois de septembre. “L’élan qui lui avait fait prendre la route et franchir tant de kilomètres ne fit pas seulement plaisir au poète ; il fut pour sa femme une véritable goutte d’eau vive tombée du ciel. […] Elle devait [trente ans plus tard] fonder à Grenoble l’association ‘Romarin – Les Amis de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek’.” (Jiří Šerých, Il y a bien longtemps).

Édition bilingue en français et en tchèque.
Traduit du français par Dagmar et František Halas.
Avant-propos d’Annick Auzimour.
Illustrations en couleur : deux œuvres de Bohuslav Reynek, photographies.
Illustrations en noir et blanc dans le texte : photographies
de Daniel Reynek, Jiří Škoch, Pavel Jasanský,
Pavel Šindelář, Annick Roy.
Publié avec le concours du Ministère des Affaires étrangères
et du Ministère de la Culture de la République tchèque,
et du Fonds de Dotation Renaud Reynek (France).

Na počátku šedesátých let, po období nedostatku a izolace v domě v Petrkově, ze kterého se stalo JZD, se Suzanne Renaudová a Bohuslav Reynek mohli těšit z řady setkání s mnoha návštěvníky, kteří za grafikem přijížděli. Věrní přátelé, které poznali mezi válkami v kraji Dauphiné, přijížděli také z Francie. V roce 1963 pobývala celé září v Petrkově „Anette“, dívka z Grenoblu. „Odhodlání, se kterým se vydala na cestu a překonala tolik kilometrů, neudělalo radost jen básníkovi. Pro jeho ženu bylo skutečnou kapkou živé vody spadlé z nebe. […] A bylo dáno, aby (o třicet let později), založila v Grenoblu Romarin – společnost přátel Suzanne Renaudové a Bohuslava Reynka“ (Jiří Šerých, Už je to dávno).

nakl.Romarin

Doporučená cena: 349.00Kč
Naše cena: 349.00Kč
349.00Kč

Údiv větru

Jarní naděje po uvolnění napětí přinášela modř a během léta i s trochou zeleně vytvářela obrazy mořských nebo nebeských krajin, kde bytosti chtějí rády spočinout. Při podzimním návratu nebezpečí jsem naopak bytosti nechával projít utrpením a určitým přerodem k novému, v reji planet a v astrálním ohni. Jak modrá, tak červená navazují na má předchozí období, ale hutnost a použití barev navozují jinou atmosféru. Jan Hísek Kniha zahrnuje poslední obrazy Jana Híska (1965), jednoho z nejosobitějších malířů a grafiků střední generace. Autor hlavního textu Radek Wohlmuth pravdivě vystihl jejich podstatu následovně: „Obecně se dá říct, že současné obrazy jsou do značné míry reflexí ztišení a dlouhodobé samoty tak, jak je znenadání přinesla pandemická situace. Spolu s ní se samozřejmě také v dříve jen těžko představitelné intenzitě objevily obavy a pocit nejistoty, včetně úvah o křehkosti, zranitelnosti, konečnosti a pomíjivosti lidského bytí.“ Působivá plátna nás nenechají klidnými, byť zdánlivě vedou k pokojné kontemplaci. Je málo tvůrců, o kterých můžeme s plnou váhou napsat, že zobrazují autora samého, bez toho, že by byla popisná. Knihu doplňují stylizované portréty Jana Híska od Václava Jiráska, člena dnes již neexistující umělecké skupiny Bratrstvo.

Kniha je bilingvní, česko-anglická.

Texty: Radek Wohlmuth, Jan Hísek, Petr Klíma, Martin Souček
Grafická úprava: Petr Krejzek, ReDesign

Doporučená cena: 390.00Kč
Naše cena: 390.00Kč
390.00Kč

Tvůj in Xto vzájemná korespondence z let 1978–2011

Kniha vzájemné korespondence mezi filosofem Erazimem Kohákem a teologem Karlem Skalickým pokrývá období let 1978–2011. Přináší jedinečné svědectví o životě dvou významných osobností v exilu a po jejich návratu do vlasti. Sto šestnáct dopisů vypráví příběh mužů, kteří odešli za svobodou do Spojených států amerických a Itálie, aby mohli naplnit své sny a ideály, a tehdy, kdy zaslechli Boží volání, se vrátili domů. Jejich dopisy ukazují všední tvář křesťansky orientovaného exilu, v němž bylo přátelství jedním z nejcennějších darů.

Doporučená cena: 368.00Kč
Naše cena: 332.00Kč
332.00Kč

Město En a jiné prózy

Dílo Leonida Ivanoviče Dobyčina (1894–1936?) je v posledních letech (znovu)objevováno nejen v Rusku, ale i za jeho hranicemi. Za života autor vydal pouze tři útlé knihy: povídkové soubory Setkání s Liz (1927), Portrét (1931) a román Město En (1935). Nepřijímal většinové vzorce chování a v realitě carského Ruska i Sovětského svazu nacházel množství groteskních rysů, demaskujících oficiální ideologii. Když pracoval na své poslední knize, potýkal se již s nepřízní sovětské moci; na schůzi leningradského Svazu spisovatelů v roce 1936 byl obviněn z „formalismu“ a „naturalismu“. Poté zmizel, pravděpodobně spáchal sebevraždu. Přítomný svazek je první knižní výbor, který jeho tvorbu představuje v češtině. Přináší všechny Dobyčinovy podstatné texty, včetně těch, jež mohly být uveřejněny až dlouho po jeho odchodu z tohoto světa. Prózy vynikají jedinečným stylem, který není snadné uchopit a který v mnohém předjímá postupy rozvíjené v literatuře až později. Má blízko k principům montáže a filmu, lze v něm vidět i příbuznost s poetikou absurdity. Zároveň Dobyčin navazoval na barvitou linii rytmizované, lyrizované prózy, kterou v ruské moderně představovaly experimenty i u nás dobře známých autorů, jako je A. Bělyj, I. Babel, B. Pasternak, J. Zamjatin či V. Šklovskij. Styčné body je ale možné oprávněně nacházet i s dílem Gogolovým a Čechovovým. A také s tvorbou R. Walsera.
Obsáhlý výbor z Edice RR chce dluh vůči tomuto výjimečnému autorovi vyrovnat i v českém prostředí. Vybrané prózy provázejí komentáře a doslov editorky Hany Kosákové.

Doporučená cena: 350.00Kč
Naše cena: 350.00Kč
350.00Kč
Syndikovat obsah