KANT

Jiri Hauschka

Jiří Hauschka (narozen 1965 v Šumperku) se obrací k tomu typu malířství, pro které jsou důležité barvy a symbolické konotace, tak jak tomu bylo na přelomu 19. a 20. století – v tomto období se Jiří Hauschka vztahuje zejména ke kanadskému malíři Tomovi Thomsonovi, který žil v letech 1877 až 1917 – či jak se děje v ateliérech soudobých autorů, jako jsou kupříkladu Daniel Richter nebo Peter Doig. Realita se proměňuje v malířské naraci na vrstevnaté vyprávění, kde se mísí umělecká paměť s novými zážitky, pohledy, touhami, citovými zjitřeními. V případě Jiřího Hauschky se ocitáme v divočině, v divočině malířské nostalgie, kde hledáme člověka, a v urbánní civilizaci, v té civilizaci, která je na pokraji svých možností a kde tak cítíme a vidíme barvy divočiny.
Autory textů jsou Martin Dostál a slovutný britský kunsthistorik Edward Lucie-Smith.

Jiří Hauschka (born 1965 in Šumperk) turns to this type of painting method that utilizes colours and symbolic connotations, prevalent at the turn of the 20th century – he positions himself in that period next to the Canadian painter Tom Thomson (1877–1917) – and used by contemporary painters such as Daniel Richter or Peter Doig. Reality is transformed by the painter‘s narration into layered storytelling, where the artist’s memory is interspersed with new experiences, views, desires and emotional turbulences. In the case of Jiri Hauschka, we find ourselves in the wilderness of painter nostalgia, where we look for the conceptual person, and in urban civilization, which has barely any options left and where we can therefore feel and see the colours of wilderness.
The authors of the texts are Martin Dostál and the famous British art historian Edward Lucie-Smith.

Doporučená cena: 1,350.00Kč
Naše cena: 1,350.00Kč
1,350.00Kč

Takoví jsme byli: The Way We Were

Druhý díl vzpomínek architekta Zdeňka Zavřela se týká jeho soukromého života a rodinného zázemí, které jsou však s profesní kariérou úzce propojeny, a doplňují tak souběžně vydanou profesní kroniku Tři životy architekta (KANT 2021). Kniha osobních vzpomínek je určena především těm, které první díl zaujal, anebo těm, kteří se s autorem osobně či zprostředkovaně setkali.
Záměrné rozdělení vzpomínek na profesní a soukromou část pomáhá dokreslit řadu autorových osobních rozhodnutí souvisejících s proměnami společnosti nejen v Čechách, ale i během let v emigraci. Hlubokou jizvou v jeho životě zůstává nesporně okupace v roce 1968 a její důsledky, s nimiž se vyrovnáváme až dodnes. Tato kniha také ilustruje osud české rodiny, která nachází své místo v odlišné cizí společnosti. Je možná i jakýmsi předobrazem budoucích osudů, jež pod tlakem změn národních hranic a zvyklostí budou přetaveny do jiné a odlišné podoby.
Závěrečné kapitoly se věnují autorově příspěvku ke změnám v současném českém vysokoškolském prostředí a postupným proměnám v životě mladších generací.

Doporučená cena: 430.00Kč
Naše cena: 430.00Kč
430.00Kč

Tři životy architekta Three Lives of an Architect

Zdeněk Zavřel patří k dnes již trochu zapomenuté generaci architektů, kterou těžce poznamenaly nesmyslné výkyvy v kulturně politickém vývoji poválečného Československa.
Možnosti uplatnění jejich schopností i nadání byly velmi omezené. Nebylo jim, až na malé výjimky, dopřáno podílet se na viditelných architektonických milnících své doby.
Zavřel se po ukončení studia architektury a prvních zahraničních stážích dostal do dnes již legendární liberecké Školky SIALu.
V depresivních letech normalizace odešel do Nizozemska, kde zažil dobrodružství neznámého emigranta a později se dokázal v prostředí vyspělé architektonické velmoci skvěle uplatnit.
Po sametové revoluci pomáhal se změnami v českém architektském prostředí na demokratickém základě. V poslední etapě svého profesního života využil nasbíraných zkušeností a podílel se na výuce mladých architektů na své alma mater, pražské Fakultě architektury ČVUT, a to i jako její dlouholetý děkan.
Zavřelovy vzpomínky vytvářejí unikátní kroniku zajímavého profesního života v širších evropských souvislostech.

Doporučená cena: 460.00Kč
Naše cena: 460.00Kč
460.00Kč

Krajiny podle Friedricha Nietzche / Landschaften nach Friedrich Nietzsche

Je příznačné, že si Milan Pitlach za průvodce svého fotografického cyklu podmanivě atmosférických krajin zvolil Zarathustru. Nejedná se však o ilustrace či snad interpretace jeho promluv z přelomového díla Friedricha Nietzscheho, které fotografie v knize doprovázejí, ale – což je mnohem cennější – o jejich vzájemný dialog. Pitlach ve svých fotografických záznamech krajin nepoužívá laciné efekty ve snaze upoutat či ohromit diváka přímočarými a líbivými obrázky, jde až na samu hranici niternosti a intimního prožívání, kdy nechává svůj vnitřní svět, své úvahy, meditace a vize projevit v podobě skutečných – vyfotografovaných krajin. Motivy, které zařadil do své knihy, ať už jsou to záběry na nedozírné rozlohy moře a pouště nebo bez ustání proměnlivé nebe, snímky zachycující paměť kamenů a nezkrotnou sílu živlů či připomínky extází v tanci a okamžicích lásky, vypovídají o vznešené síle přírody a ohromující energii života. A právě také v tom spočívá ona neobvyklá blízkost a korespondence s Nietzscheho filozofickou tvorbou. Pitlach se spolu s Nietzschem ptá po podstatě a smyslu lidské existence, proto jsou jeho fotografie tak naléhavé, tak hluboce lidské.

Doporučená cena: 790.00Kč
Naše cena: 751.00Kč
751.00Kč

Jindřich Štreit - Village People 1965-1990

Jindřich Štreit patří už dlouho k nejvýznamnějším osobnostem české fotografie. Ač vytvořil mnoho vizuálně silných fotografických cyklů z různých částí světa, jeho zásadním dílem zůstává unikátní soubor fotografií československého venkova v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století. Vytvořil v něm nepřikrášlený, nelyrizovaný a nesentimentální obraz života na vesnicích v chudé oblasti Bruntálska v období komunistické normalizace. Přitom i v tom nejzdevastovanějším prostředí dokázal často objevit něco krásného či aspoň touhu po kráse a po radosti, přátelství a lásce, po nadčasových hodnotách. Zdálo se, že Štreitovy fotografie ze Sovince a jeho okolí ze sedmdesátých a osmdesátých let byly tolikrát publikovány, že už mezi tisíci negativů nelze najít žádné další výjimečné fotografie. Tato kniha však dokazuje, že tomu tak není a že v archivu Jindřicha Štreita bylo možno objevit mnoho dosud nepublikovaných děl z tohoto období, která mohou obstát vedle těch, z nichž už se staly fotografické ikony.
Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Buchkunst Berlin.

Doporučená cena: 1,390.00Kč
Naše cena: 1,390.00Kč
1,390.00Kč

České zahrady

Působivá kniha přináší více než třicet ukázek soukromých zahrad České republiky.
Představuje také jejich tvůrce, kteří patří k absolutní špičce zahradního umění v našich zemích, jednoho z výrazných témat krajinářské architektury obecně.
Výsledky jejich práce – originální a krásné zahrady – se díky této publikaci mohou stát pro čtenáře nejen inspirací, ale i poučením o současných přístupech ke zvelebování vlastních zahrad, ale i veřejných prostranství, jež jsou zahradami pro obyvatele našich měst.

Doporučená cena: 890.00Kč
Naše cena: 890.00Kč
890.00Kč
Syndikovat obsah