korespondence

Místo hvězdy kominík korespondence a zápisky snů ze šedesátých let

Dopisy z Králova archivu vypovídají nejen o surrealismu šedesátých let, ale také o přátelství dvou pozoruhodných mužů. U Šebka ještě víc než u Krále splývá příběh, který svému okolí předváděl, s dílem. Šebkův život je učebnicovým příkladem básnického odkazu, jejž jeho autor zaplatil permanentním sebeničením a pravděpodobně i předčasnou smrtí.

nakl.Cherm

Doporučená cena: 350.00Kč
Naše cena: 350.00Kč
350.00Kč

Lettres à Bohumila – Dopisy Bohumile

La poignée de lettres que Bohuslav Reynek adressa durant l’année 1921 à Bohumila Pojerová, sœur de l’éditeur Jan V. Pojer, était demeurée dans l’intimité familiale jusqu’à aujourd’hui. En 1921, Bohuslav avait vingt-neuf ans, Bohumila dix-neuf. Au-delà de l’évocation de rencontres, lectures et menus événements traduisant l’amitié naissante des deux jeunes gens, que leurs familles respectives destinaient l’un à l’autre, c’est un éclairage sur la personnalité du futur grand artiste qu’offrent ces brèves missives. Sincérité, lucidité, honnêteté, acuité du jugement, ces fortes qualités qui, sans faillir, malgré les vicissitudes de son temps, forgeront Reynek en son destin d’homme et sa mission d’artiste, se devinent déjà dans ses phrases concises à la graphie fine et acérée. Quelques années plus tard, le jeune poète prendra son essor et c’est à Grenoble qu’il choisira son épouse, Suzanne Renaud, poète dont l’œuvre traduite par son mari sera d’abord révélée en Tchécoslovaquie, puis restera inconnue en France jusqu’à l’édition critique de son œuvre poétique complet aux éditions Romarin (I. 1995, II. 1999). « En livrant au grand public ces quelques lettres jusqu’ici ignorées, j’ai voulu rappeler les temps jadis, les neiges d’antan peut-être… et faire connaître Bohuslav Reynek – l’homme dans toute sa droiture, son honnêteté… devant la vie, devant son prochain, devant Dieu. Je le fais afin que son portrait dessiné sur le fond d’une amitié pleine de retenue ne puisse connaître de l’oubli l’irréparable outrage. » (Dagmar Halasová, postface)

Hrstka dopisů, které Bohuslav Reynek adresoval během roku 1921 Bohumile Pojerové, dceři nakladatele Jana V. Pojera, zůstávala do dnešních dnů skryta v kruhu rodinném. V roce 1921 bylo Reynkovi dvacet devět let, Bohumile devatenáct. Vedle zmínek o setkáních, četbě a četných událostech, které dokládají rodící se přátelství dvou mladých lidí, jež by jejich rodiče jistě rádi viděli pospolu, jsou tyto stručné listy pohledem na osobnost budoucího velkého umělce. Upřímnost, jasnozřivost, čestnost, pronikavé úsudky, to vše jsou vlastnosti, které napříště, navzdory nepřízním doby, budou utvářet Reynkův lidský úděl a jeho poslání umělce, a lze je vysledovat již ve stručných větách psaných jemným a ostrým písmem. O několik let později vezme mladý básník osud do svých rukou a v Grenoblu si vybere za ženu Suzanne Renaudovou, básnířku, jejíž dílo bude nejprve objeveno v překladech jejího muže v Československu. Ve Francii zůstane až do kritického vydání kompletního básnického díla v nakladatelství Romarin neznámé (I. 1995, II. 1999). „Z listů, které jsme zde uveřejnili, vystupuje básník Reynek jako člověk, jako muž čestný, přímý, vědomý si své odpovědnosti před životem, před lidmi, před Bohem. A proto chceme, aby tato neznámá korespondence vyšla. Je svědectvím zašlých dob, neosmělenného přátelství… Přála bych si, aby se nad tím čtenář pozastavil a zauvažoval o tom, zda přátelství a neosmělenost už dávno ne „odnesl divoký času vztek.“ (Dagmar Halasová, doslov).

nakl.Romarin

Doporučená cena: 249.00Kč
Naše cena: 249.00Kč
249.00Kč

Lettres à Annette / Dopisy Annette

Au début des années soixante, après une période de dénuement et d’isolement dans leur domaine de Petrkov, devenu un kolkhoz, Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek virent de nombreux visiteurs venir découvrir l’art du graveur. De fidèles amis, connus en Dauphiné entre les deux guerres, vinrent aussi de France. En 1963 “Annette”, une jeune fille grenobloise, séjourna à Petrkov durant le mois de septembre. “L’élan qui lui avait fait prendre la route et franchir tant de kilomètres ne fit pas seulement plaisir au poète ; il fut pour sa femme une véritable goutte d’eau vive tombée du ciel. […] Elle devait [trente ans plus tard] fonder à Grenoble l’association ‘Romarin – Les Amis de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek’.” (Jiří Šerých, Il y a bien longtemps).

Édition bilingue en français et en tchèque.
Traduit du français par Dagmar et František Halas.
Avant-propos d’Annick Auzimour.
Illustrations en couleur : deux œuvres de Bohuslav Reynek, photographies.
Illustrations en noir et blanc dans le texte : photographies
de Daniel Reynek, Jiří Škoch, Pavel Jasanský,
Pavel Šindelář, Annick Roy.
Publié avec le concours du Ministère des Affaires étrangères
et du Ministère de la Culture de la République tchèque,
et du Fonds de Dotation Renaud Reynek (France).

Na počátku šedesátých let, po období nedostatku a izolace v domě v Petrkově, ze kterého se stalo JZD, se Suzanne Renaudová a Bohuslav Reynek mohli těšit z řady setkání s mnoha návštěvníky, kteří za grafikem přijížděli. Věrní přátelé, které poznali mezi válkami v kraji Dauphiné, přijížděli také z Francie. V roce 1963 pobývala celé září v Petrkově „Anette“, dívka z Grenoblu. „Odhodlání, se kterým se vydala na cestu a překonala tolik kilometrů, neudělalo radost jen básníkovi. Pro jeho ženu bylo skutečnou kapkou živé vody spadlé z nebe. […] A bylo dáno, aby (o třicet let později), založila v Grenoblu Romarin – společnost přátel Suzanne Renaudové a Bohuslava Reynka“ (Jiří Šerých, Už je to dávno).

nakl.Romarin

Doporučená cena: 349.00Kč
Naše cena: 349.00Kč
349.00Kč

Tvůj in Xto vzájemná korespondence z let 1978–2011

Kniha vzájemné korespondence mezi filosofem Erazimem Kohákem a teologem Karlem Skalickým pokrývá období let 1978–2011. Přináší jedinečné svědectví o životě dvou významných osobností v exilu a po jejich návratu do vlasti. Sto šestnáct dopisů vypráví příběh mužů, kteří odešli za svobodou do Spojených států amerických a Itálie, aby mohli naplnit své sny a ideály, a tehdy, kdy zaslechli Boží volání, se vrátili domů. Jejich dopisy ukazují všední tvář křesťansky orientovaného exilu, v němž bylo přátelství jedním z nejcennějších darů.

Doporučená cena: 368.00Kč
Naše cena: 332.00Kč
332.00Kč

Listář 2

Svazek Listář 2 uzavírá vydávání čtyřsvazkových Spisů Josefa Palivce v nakladatelství Torst. Shrnuje v úplnosti básníkovu korespondenci s významnými osobnostmi české kultury. Ve svazku čtenář nalezne mimo jiné jeho korespondenci s F. X. Šaldou, Fráňou Šrámkem, Eduardem Bassem, Jiřím Mahenem, Janem Opolským, Josefem Horou, Konstantinem Bieblem, Vítězslavem Nezvalem, Jaroslavem Seifertem, Františkem Halasem, Vilémem Závadou, Vladimírem Holanem, Bedřichem Fučíkem, Janem Patočkou, Václavem Černým, Karlem Konrádem, Josefem Heydukem, Ivanem Jelínkem, Františkem Hrubínem, Kamilem Bednářem, Ivanem Divišem, Ladislavem Fikarem, ruským bohemistou Olegem Malevičem, Ivanem Wernischem či Miloslavem Topinkou. Svazek k vydání připravili Jiří Rambousek a Stanislava Fedrová. Doprovozen je rozsáhlým poznámkovým aparátem, doslovem a jmenným rejstříkem.

Doporučená cena: 549.00Kč
Naše cena: 495.00Kč
495.00Kč

Zanechané listy

Literární dílo Jana Hanče vyšlo v posledních letech v nakladatelství Torst ve dvou svazcích - Události a Dodatečné události. Ty ale nezahrnuly Hančovo literární dílo celé. Stranou zůstaly drobné příležitostné texty, značný počet dopisů a též Hančovy fotografie a koláže - a právě těmto textům a reprodukcím děl je věnován přítomný, závěrečný svazek třídílného vydání Hančova díla, který nemá zdaleka jen význam doplňující či dokumentární. Zejména dopisy ukazují hlubokou Hančovu osobnost, skutečného tvůrce a spisovatele, který se v nelehkém období padesátých let skrýval pod nenápadnou maskou trenéra lehké atletiky.

Doporučená cena: 444.00Kč
Naše cena: 399.00Kč
399.00Kč
Syndikovat obsah