hudba

Hrabství zvuků Paměť a zapomnění v české společnosti na příkladu umělecké činnosti Pavla Zajíčka a skupiny DG 307

Umělecké a emotivně zabarvené vyjádření skupiny DG 307, její poetiku a hudbu, lze považovat za metaforický odraz reality, která stále vyvolává historické reminiscence. Apelativnost a hluk nejsou jen vyjádřením nespokojenosti, nebo kvílením, které volně vychází z duše, je to také hudba srdcí, již chce jen málokdo poslouchat. Je to rámus zbraní, reakce na podobu společnosti.

Pavel Zajíček a DG 307 považovali svou antihudbu za způsob komunikace s okolním světem a právě experimentální projev skupiny staví autorka do kontextu se vzpomínáním, zapomněním, sociálními traumaty a kulturní identitou české společnosti.
„Kakofonie není mytizací světa, ale vrací světu skutečný prožitek. Hrubý zvuk železných tyčí, řetězů nebo motorových pil představuje realitu, která je pro socialistickou estetiku pobuřující. Jde přitom o objevování výjimečných hudebních obrazů, naplněných poetickou expresivitou, která je Zajíčkem chápána ve smyslu imaginárního projevu zvukové krajiny,“ píše Petra Veselá.

Autorka vystudovala kulturologii, antropologii a hru na saxofon, takže se pohybuje nejen v oblasti teorie kultury, ale sama po léta hrála s jazzovým kvartetem. Její teoretické úvahy o hudbě DG 307 jsou proloženy fragmenty a interpretacemi mnohých rozhovorů, které vedla s Pavlem Zajíčkem, ale i vyjádřeními a komentáři ostatních členů skupiny.

Doporučená cena: 299.00Kč
Naše cena: 299.00Kč
299.00Kč

Obrana Mozarta

Autor se zabývá problematikou postavení klasické hudby v uplynulých sto letech, konstatuje rapidní úpadek zájmu o tuto hudbu a hledá příčiny, které k popisované situaci vedou nebo vedly. K problematice se nevyjadřuje jako sváteční návštěvník koncertních síní, ale jako vzdělaný a zkušený skladatel, pedagog, rozhlasový pracovník, dramaturg a všestranně erudovaný muzikant.
Otomar Kvěch je velmi dobře informován o všech současných hudebních směrech a technikách a zřetelně rozeznává skutečné hudební hodnoty od nejrůznějších imitací, bezobsažných mystifikací a pochybných hudebních výtvorů. Na ty se nebojácně zaměřuje, nikoho nešetří, jeho tvrzení jsou ale přitom odborná, obhajují a vysvětlují určité hodnoty. Polemizuje s těmi, kteří si osobují právo vydávat o hudebním umění soudy, a přitom bývají mnohdy v situaci, že ani „nevědí, co nevědí“. S jeho postoji není nutno bezvýhradně souhlasit, jedná se o sdělení autora, o vyjádření toho, čemu věří, co a proč dělá. Klíčem k této knize je konstatování v závěru díla: Někomu se může zdát, že tento spis útočí na kdekoho. Není to jeho úmyslem. Cílem je obrana hodnotových kritérií a výše kvalitativní laťky, která byla nastolena těmi nejgeniálnějšími tvůrci, obrana toho nejlepšího, co bylo vytvořeno – obrana hudby. Jde také o obranu před mnohými ne úplně ideálně vzdělanými a ne ideálně poučenými – a taky ne průkazně talentovanými – jedinci v oboru hudby, kteří však mají možnost ovlivňovat její chod.

Doporučená cena: 110.00Kč
Naše cena: 99.00Kč
99.00Kč

Hudba jako horký tep života

Česká i evropská hudba prodělala v poválečném období překotný a v mnoha směrech kontroverzní vývoj. Padesátá a šedesátá léta minulého století patří k dosud málo prozkoumaným etapám vývoje české hudební estetiky, vědy a kritiky. Komunistický převrat v únoru 1948 násilně zpřetrhal vazby k předchozímu vývoji a nastolil, po sovětském vzoru, ideologicky předpojatá kritéria ve vědecko-kritickém myšlení a tvůrčí činnosti. Jedinou oficiální doktrínou se stal socialistický realismus a většina z generace mladých muzikologů a estetiků podlehla demagogické propagandě a uvěřila v jeho pokrokovost a výlučnost. Teprve v průběhu šedesátých let docházelo k prolamování tuhých mechanismů a ideologických pout, reprezentovaných Svazem čs. skladatelů a ke slovu se dostávali mladší, otevřeně smýšlející odborníci. Kniha pojednává v několika tematických kapitolách o vývoji české hudební estetiky, vědy a kritiky v období od konce druhé světové války do konce šedesátých let a navazuje na autorův předchozí výzkum vývoje od poloviny 19. století do druhé světové války. V názorech a odborné činnosti klíčových osobností této doby, A. Sychry, J. Jiránka, J. Volka, V. Kučery, V. Lébla, J. Fukače aj., osvětluje vývoj hudebněestetického a kritického myšlení v souvislosti s ideály uměleckého pokroku, realismu, s principy uměleckého experimentu, kritiky a hodnocení a především s domácí reflexí Nové hudby 60. let.

Doporučená cena: 290.00Kč
Naše cena: 261.00Kč
261.00Kč

Tělo hudby

Co to znamená, když řekneme, že hudba má tělo? A dále že je toto tělo nějakým způsobem tvůrčí? Kniha Tělo hudby Ondřeje Galušky ukazuje, že způsob, jakým běžně o hudbě hovoříme, možná přehlíží něco velmi podstatného.
Těla hudebníků a posluchačů, zvuk konkrétních nástrojů a gramodesek, jedinečnost koncertů a společenský kontext, takové věci je třeba vyloučit, pokud chceme mít nějakou jednoduchou a ucelenou teorii hudby. Autor naopak volí stylově různorodý přístup a filosofickou argumentaci osvěžuje experimentálními texty, ve kterých se dostává i na taková témata jako povodňová turistika či alergická reakce. Text sám tak působí jako svébytná kompozice. Zároveň dává do souvislosti řadu známých i méně známých textů, a může tak sloužit jako velmi široký úvod do problematiky tělesnosti v hudbě.

Doporučená cena: 290.00Kč
Naše cena: 261.00Kč
261.00Kč

Emil František Burian a jeho cesty za operou

Kniha je věnována málo známé části uměleckého odkazu E. F. Buriana (1904-1959) – jeho operní tvorbě. Jednotlivé kapitoly podrobně popisují a analyzují historii vzniku, scénického provedení a recepce všech Burianových oper (Alladina a Palomid, Před slunce východem, Bubu z Montparnassu, Maryša, Opera z pouti, Račte odpustit, nedokončená komická opera Dítě) v širším muzikologickém a teatrologickém kontextu. Věnuje se i vzniku a problémům s inscenováním féerického baletu Fagot a Flétna, na němž se podílel Vítězslav Nezval, a mapuje postavení a repertoár poválečné avantgardní scény Opera D 34. Knihu doplňuje systematický katalog operních děl E. F. Buriana, edice dvou libret na „mastičkářské“ téma (Mastičkář a Račte odpustit), bohatý, dosud nepublikovaný obrazový materiál, soupis pramenů k Burianovu opernímu dílu, bibliografie, jmenný rejstřík, rejstřík institucí a anglické shrnutí.

Obrazová příloha: 78 černobílých a 14 barevných obrázků

Koniasch Latin Press 2014

Doporučená cena: 392.00Kč
Naše cena: 392.00Kč
392.00Kč

Cancionale Prachaticense / Prachatický kancionál / The Songbook of Prachatice 1610

Kniha/CD s renesanční hudbou v interpretaci českobudějovického souboru Dyškanti – zpěváků a hráčů na historické hudební nástroje – pod vedením Martina Horyny, muzikologa a editora starších českých hudebních památek. Promyšlená dramaturgie nahrávky představuje reprezentativní výběr skladeb Prachatického kancionálu, významné hudebního rukopisu, jejž vytvořil po roce 1610 bakalář Karlovy univerzity Václav Vít Chlumecký ve škole sv. Haštala na Starém Městě pražském a v roce 1614/15 si ho přinesl do svého nového působiště v Prachaticích. Rukopis obsahuje více než 150 skladeb, v převážné většině polyfonních pro čtyři až šest hlasů. CD přináší pět skladeb: úvodní část nahrávky je stylizována jako matutinum před úsvitem Božího hodu velikonočního (Matutinum in festo Resurrectionis Domini), proprium následující ranní mše je nahrazeno písněmi od Velikonoc do Božího těla (Missa Dominicalis), odpolední nešpory jsou ve znamení adventu (Vespere de Adventu Domini) a poslední večerní hodinkové bohoslužbě (Completorium de Quadragesima) předcházejí skladby s postní a pohřební tematikou (Cantus poenitentiales). Úvodní studie Martina Horyny je paralelně otištěna v angličtině, texty skladeb jsou uvedeny originálním znění a jsou přeloženy do češtiny a angličtiny

KLP – Koniasch Latin Press 2013

Doporučená cena: 315.00Kč
Naše cena: 315.00Kč
315.00Kč
Syndikovat obsah